Madame Butterfly

2016-04-02 19:00 - 23:00
Bio Roy
Address: Bio Roy, Kungsportsavenyen, Göteborg, Sverige

Operapremiär av Puccinis Madame Butterfly på Bio Roy.