Bio Roy

Plats:Bio Roy, Kungsportsavenyen, Göteborg, Sverige